banner-son

Chứng nhận

Quy Chuẩn Việt Nam của Bộ Xây Dựng
Quy Chuẩn Việt Nam của Bộ Xây Dựng
QCVN 16:2017/BXD là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu xây dựng do Bộ Xây Dựng ban hành, khẳng định sản phẩm đủ khả năng lưu hành trên thị trường
Chứng nhận QLCL ISO 9001:2015
Chứng nhận QLCL ISO 9001:2015
Chứng nhận ISO đã khẳng định Tập đoàn đủ khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng một cách nhất quán và liên tục