14 Nhà máy hiện đại
Công suất 1 triệu sản phẩm/năm
30.000 Điểm bán trên toàn quốc
Hệ thống QLCL ISO 9001:2015